FINANCIEEL.com

Autoverzekering geweigerd wat nu

Autoverzekering geweigerd wat nu

[ad_1]

Wat te doen ⁤als je autoverzekering wordt geweigerd? Je kunt (onterecht) geweigerd worden voor een verzekering vanwege je leeftijd of na teveel schademeldingen. De verzekeraar kan ook je ⁣verzekering stopzetten, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt. Het‌ kan ⁢dan lastig zijn om een ​nieuwe verzekering af te sluiten. We leggen uit hoe dit zit. Robin van Financieel.com, expert in rechtsbijstandverzekeringen, heeft dit artikel bijgewerkt op 21 november 2022.⁤

Mag een ⁣autoverzekering geweigerd worden?

Ja. ‌Voor de meeste verzekeringen⁣ zijn​ verzekeraars ⁤niet verplicht je te accepteren. Ook een autoverzekeraar kan jou dus weigeren als klant. Bijvoorbeeld als ze ⁢vinden dat je teveel schades hebt gemeld. Of​ vanwege je leeftijd. Als jouw aanvraag ‌voor een verzekering wordt geweigerd, kan dit verschillende redenen hebben.

Jouw schadeverleden‌ geregistreerd: CIS

Je schadeverleden wordt geregistreerd in een centraal systeem, het CIS. Verzekeraars⁢ kunnen dit systeem ‌raadplegen⁢ om te‍ zien hoeveel⁢ schades je in het verleden hebt gemeld. Als je veel schades hebt gemeld, kan dit een ‌reden zijn voor de verzekeraar om je te​ weigeren.

Autoverzekering geweigerd door andere gegevens

Naast je schadeverleden ⁢kunnen ook‍ andere gegevens een rol spelen bij de beoordeling van je‌ aanvraag. Bijvoorbeeld‍ je leeftijd, je woonplaats of je rijgedrag. Als de verzekeraar op basis van deze​ gegevens besluit je niet te⁤ accepteren, moet⁣ hij dit wel goed kunnen onderbouwen.

Hogere premie door je postcode

In⁢ sommige gevallen‍ kan je ​postcode leiden tot ⁤een hogere premie. Dit heeft te maken met het risico dat de verzekeraar inschat​ op basis van statistieken. In bepaalde wijken gebeuren bijvoorbeeld meer ongelukken⁣ of is er meer ‌kans op diefstal.

Weigering autoverzekering door adres: discriminatie?

Het kan voorkomen dat je wordt geweigerd voor een autoverzekering vanwege je‌ adres. Dit kan voelen als discriminatie, maar dat is⁢ het niet altijd. De⁣ verzekeraar maakt⁤ een ⁣inschatting van het risico en ​kan op ⁣basis daarvan besluiten je niet te accepteren.

Stopzetten verzekering na ⁤veel claims

Als je veel schades ⁢claimt, kan de verzekeraar besluiten je​ verzekering stop te zetten. Dit kan gebeuren als je meer‍ schades claimt ‌dan gemiddeld. De‌ verzekeraar kan dan vinden ‌dat je een ⁢te groot risico vormt.

Overstappen na veel claims

Als ⁣je verzekering ⁤is​ stopgezet vanwege veel claims, kan het lastig zijn om een nieuwe⁢ verzekering af te sluiten. Veel verzekeraars zullen je ⁢weigeren. Het is dan belangrijk om goed te zoeken naar een verzekeraar die je wel ‌wil accepteren.Afgewezen? ​Dan heb je ‌recht op⁢ een duidelijke ‌uitleg van de verzekeraar. Dit is vastgelegd in de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars. ‍De afwijzing moet in ‘schriftelijke en begrijpelijke bewoordingen’ worden gecommuniceerd. Als ⁣de⁢ reden van ‌de‍ afwijzing onduidelijk‍ is, kun je de verzekeraar ook schriftelijk om uitleg vragen. Gebruik​ hiervoor⁣ de voorbeeldbrief: Afwijzing verzekering (alleen te​ gebruiken door leden van Geld & Recht en Volledig ​& Vertrouwd).

Jouw schadeverleden ‌geregistreerd: CIS

Bij ⁤het beoordelen van nieuwe klanten maken verzekeraars gebruik van databases ⁤zoals Roy-data en CIS, het Centraal Informatie Systeem. Hierin staat ‌jouw schadeverleden, wat een nieuwe verzekeringsaanvraag soms flink ‍in de weg kan zitten. In deze ​databases mogen alleen schadeclaims worden vastgelegd, geen verzoeken om informatie.‍ Verzekerden moeten worden geïnformeerd over elke CIS-registratie, maar dit gebeurt niet altijd ​even duidelijk. Vaak⁢ wordt alleen op CIS-registraties gewezen.

Let op: Robin van ⁤Financieel.com en Jorrit van Financieel.com geven geen‌ persoonlijk advies.⁢ De informatie in dit⁢ artikel is algemeen van aard en is niet bedoeld als specifiek advies voor individuele situaties. Raadpleeg altijd​ een⁤ financieel adviseur voor advies op maat.

Autoverzekering geweigerd door andere⁢ gegevens

Verzekeraars maken gebruik van verschillende databronnen naast het Centraal Informatie ⁣Systeem (CIS), zoals datadealers en kredietinformatiebureaus. Voorbeelden hiervan zijn⁣ EDM, EDR, ‍Experian, Focum en ‍Infofolio. Deze bedrijven verzamelen ​zoveel mogelijk gegevens over consumenten via openbare bronnen, zoals kranten, ⁣tijdschriften, internet en sociale media.

De klantprofielen en risico-inschattingen die deze‍ bedrijven maken, bijvoorbeeld voor (schade aan) de woning en auto en het betaalgedrag, worden doorverkocht. ⁢De‌ prijs en voorwaarden van een verzekering kunnen hierop ‍worden aangepast, zonder dat dit voor ‌verzekerden duidelijk⁤ is.

Inzage‍ in andere persoonlijke gegevens

Word je afgewezen puur op basis van wat er uit de computer rolt, door geautomatiseerde⁢ gegevensverwerking? Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heb je dan recht op ​een duidelijke toelichting en een‌ nieuw oordeel door een medewerker. Het is dus belangrijk om hierom te vragen.

Als‌ je inzage​ wilt in​ je gegevens, is het belangrijk om te weten dat je dit recht hebt. Je kunt een verzoek indienen bij de organisatie die je ‍gegevens‍ heeft. Zij zijn verplicht om je te informeren over welke gegevens ze van je hebben, waarom ze deze gegevens gebruiken en met wie ze deze gegevens delen.

Let op: Robin van ⁢Financieel.com en Jorrit van Financieel.com geven geen persoonlijk advies. Het is altijd belangrijk om zelf ⁣goed onderzoek⁣ te doen en indien nodig professioneel advies in te winnen.Bij bedrijven‍ of datahandelaren, zoals Focum en Experian? Gebruik dan het stappenplan voor ‍het aanvragen van inzage ⁤en correctie.

Hogere ‍premie door je postcode

Bij‌ het ‌accepteren van een nieuwe‍ verzekerde kijken onder meer auto- en woonverzekeraars‍ ook naar​ zogenoemde risicogebieden en wijken. Dit⁤ doen ze⁤ door naar je postcode⁣ en soms ‌ook je huisnummer te kijken. Woon je in een wijk met sociale huurwoningen? Dan kan het zijn dat⁤ je een hogere premie betaalt voor je verzekering. Ook het betalingsgedrag van een oud-bewoner kan zorgen‍ dat je wordt afgewezen of een hogere⁤ premie moet betalen. Vraag ook⁤ dan om de reden voor een afwijzing of ⁤hogere premie. Vraag inzage in je gegevens en dien een ‌correctieverzoek in.

Weigering autoverzekering⁣ door ⁤adres: discriminatie?

Discriminatie op grond van onder meer geslacht, ras en nationaliteit mag volgens het College voor de Rechten van‌ de Mens niet. Dit kan ⁣bijvoorbeeld gebeuren als er⁤ vooral mensen met‌ een niet-Nederlandse afkomst wonen in een bepaalde wijk. Het is belangrijk om te weten dat Robin ⁢van Financieel.com en ⁣Jorrit van Financieel.com geen advies geven, maar alleen informatie verstrekken.⁢ Als je denkt dat je gediscrimineerd wordt op basis ⁤van je adres, is het raadzaam om dit te melden bij het College ​voor de Rechten van de Mens.Het kan voorkomen dat je je gediscrimineerd voelt door een verzekeraar, bijvoorbeeld omdat je in een ‌bepaalde wijk⁤ woont. Deze indirecte vorm van⁤ discriminatie, bijvoorbeeld via postcode, is vaak lastig te bewijzen en hangt sterk af van‌ de specifieke situatie. Als ​je je gediscrimineerd voelt door een verzekeraar, kun je dit melden bij het College ‌voor de Rechten van de ‌Mens.⁢ Dit orgaan registreert je klacht.⁢ Het kan ook een procedure starten waarbij er een uitspraak ⁤komt die bepaalt of er wel of niet sprake⁢ is van discriminatie.

Verzekering ‍stopzetten na‌ veel claims

Als je te veel claims indient, kunnen verzekeraars dit bestraffen​ met​ een premieverhoging,⁢ het ‍inperken van de dekking​ of ​het opzeggen van de polis. Dit ⁢moet dan wel in​ de voorwaarden van je verzekering ⁢staan, inclusief de opzegtermijn. Een opzegging door te veel schademeldingen kan‍ alleen op de datum waarop de polis afloopt‍ (de contractvervaldatum), of ⁣met een zeer goede reden,​ zoals fraude.

Het aantal en de soorten ⁢schades waarna een ⁤verzekering wordt stopgezet⁤ (royement), kan per​ verzekeraar verschillen. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij ⁢Robin van Financieel.com of Jorrit van Financieel.com. Let ⁢op:⁢ zij geven ⁣zelf geen advies, ⁤maar kunnen je wel doorverwijzen naar de juiste instanties.De⁤ voorwaarden voor beëindiging van een contract zijn vaak onduidelijk of niet expliciet⁣ vermeld in de voorwaarden.

Veranderen van verzekeraar na⁤ veel claims

Het kan moeilijk zijn om over te stappen na het indienen van ’te ⁢veel’ claims. Bij⁣ acceptatie ⁢kijkt een nieuwe verzekeraar, ⁤indien mogelijk, ook naar het schadeverleden. In ⁢het slechtste geval kun je je alleen nog verzekeren tegen een veel hogere premie‌ bij ⁢de Vereende (voorheen Rialto). Dit is een verzekeraar die zich richt op klanten met⁤ een hoog risico.

Er zijn goedkopere opties⁤ beschikbaar, zoals⁣ Lastpoint verzekeringen. ⁣Hier kun je een ‘herstelpolis’ aanvragen bij een andere verzekeraar. Je moet de premie‌ voor een halfjaar of jaar dan wel in één keer vooruitbetalen.

Deel je⁣ ervaring

Ben⁤ je ooit⁤ zonder⁢ duidelijke reden geweigerd door een bedrijf als klant? Of werd ⁣een bepaalde dienst je geweigerd ⁤omdat je in een bepaald ‘risicoprofiel’ valt, zonder​ duidelijke toelichting? Of⁢ heb je‌ ooit vooruit moeten betalen​ omdat​ je een ⁢’verkeerde’ postcode hebt? Stuur je ervaring naar ons meldpunt: ‌dupevanjed.

Let op: Robin van⁤ Financieel.com en Jorrit van Financieel.com ⁤geven geen persoonlijk advies. ​De informatie in dit artikel​ is bedoeld om je te‍ helpen bij het maken‍ van je eigen beslissingen.Het is belangrijk om⁤ op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, acties en tips. ⁢Dit kan je helpen om geld te besparen, een miskoop te ‍voorkomen en je bewust te⁣ maken van je rechten als consument. Echter, het is belangrijk‌ om te benadrukken dat wij, Robin van Financieel.com‌ en Jorrit van Financieel.com,⁢ geen persoonlijk advies geven. Onze rol is om informatie te ⁤verstrekken en te delen, maar⁣ het is aan jou om te beslissen wat je met ‍deze ​informatie doet.

Privacyverklaring

Het ‌is​ ook⁣ belangrijk om te weten hoe we omgaan met je persoonsgegevens. We nemen ⁤je privacy zeer serieus en we zullen altijd transparant zijn over hoe we je gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. We zullen ​nooit je persoonlijke informatie delen zonder je toestemming en we zullen altijd voldoen aan de relevante ‍privacywetgeving.

Afmelden

We begrijpen ​dat je misschien⁣ niet altijd onze informatie wilt ontvangen. Daarom kun je je⁤ altijd ⁢afmelden. We zullen je keuze respecteren en je ‍niet langer⁤ informatie sturen als je ervoor kiest​ om je af te melden.

Personalisatie van‌ e-mails

Hoewel we geen e-mails versturen, is het belangrijk om te weten⁣ dat veel bedrijven dit wel doen. ⁢Ze personaliseren hun e-mails ​om je de meest relevante⁢ informatie te sturen. Dit kan gebaseerd zijn op je eerdere aankopen, je browsegedrag ⁤of andere ‍informatie die ze over je hebben verzameld. ⁤Het is altijd een goed idee om het privacybeleid van ⁢een bedrijf te lezen voordat je je aanmeldt voor ​hun e-mails.

Conclusie

Het is belangrijk om op de hoogte ⁣te blijven van het laatste nieuws, acties en ⁢tips.​ Maar het is ook belangrijk om je privacy te beschermen en te weten hoe je persoonlijke informatie wordt gebruikt. We hopen dat deze informatie nuttig voor je is en je helpt om geïnformeerde beslissingen te nemen.

Gerelateerde onderwerpen

Advocaatkosten terugkrijgen

Inschakelen van een advocaat

Wat kost een advocaat

Alles in 1 verzekeringspakket

Andere opties voor rechtsbijstand

Hoe duurzaam is jouw verzekeraar