FINANCIEEL.com

Woonverzekeringen vergelijken welke gegevens hebben we nodig

Woonverzekeringen vergelijken welke gegevens hebben we nodig

Woonverzekeringen vergelijken: welke gegevens hebben we nodig? In onze vergelijker​ stellen‍ we je‌ een aantal ⁤vragen over jezelf en de gewenste dekking. Zo kunnen we bepalen welke ​inboedel- en of opstalverzekering voor jou de beste voorwaarden en de gunstigste premie biedt.⁣ Op⁣ deze pagina leggen we uit waarom we vragen ⁢wat we vragen. Robin⁣ van Financieel.com, Expert⁤ Geld &⁣ Verzekering.

Persoonlijke gegevens

Bij ‍het vergelijken van woonverzekeringen moet je jouw persoonlijke situatie aangeven. Daarom stellen we voor een deel dezelfde vragen die veel⁣ verzekeraars stellen ‌bij de inboedelwaardemeter. Dit is ⁤een hulpmiddel om de waarde van je⁢ inboedel vast te stellen.

Huishouden

Om je ⁤premie te berekenen ​is het​ belangrijk dat we weten wat de ⁣samenstelling van je huishouden is: Gezin met ​kinderen. Gezin zonder kinderen. Alleenstaand. Alleenstaand met kinderen.

Bijzondere inboedel

Heb je bijzondere inboedel, zoals kunst, ‌antiek⁢ of dure elektronica?⁢ Dan ⁤is het belangrijk om dit aan te geven. Dit kan namelijk invloed hebben ⁤op de premie‌ en de dekking van je woonverzekering.

Gegevens woning

We hebben ook ‌gegevens nodig over ⁢je woning. ⁣Denk hierbij aan het type woning, het bouwjaar, het ​aantal kamers ‍en de ⁢oppervlakte. Deze ‍gegevens hebben invloed op de premie en de dekking van je woonverzekering.

Opstalverzekeringen vergelijken

Bij het vergelijken van opstalverzekeringen kijken we naar de‍ herbouwwaarde van je ⁣woning. Dit ⁤is het bedrag dat nodig is om je ⁤woning opnieuw te bouwen na bijvoorbeeld een brand.

Aanvullende ​dekkingen/verzekeringen

Wil ⁢je naast ‌je inboedel- en ⁣opstalverzekering ook aanvullende dekkingen of verzekeringen afsluiten? Denk​ hierbij aan een glasverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandverzekering. Geef ⁤dit ⁢dan aan ⁤in de ​vergelijker.

Resultaten uit de vergelijker

Na​ het invullen van alle gegevens ​krijg je een overzicht van de​ woonverzekeringen die ‍het beste bij jouw⁤ situatie passen. Let op: wij geven geen advies. Het is aan jou om te bepalen⁤ welke verzekering het beste bij jou past.onder kinderen. Alleenstaande met kinderen. Alleenstaande zonder kinderen.

Geboortedatum

De waarde van je inboedel hangt af van je leeftijd. Naarmate ⁢je ouder wordt, ⁢verzamel je doorgaans meer⁤ bezittingen. Dit neemt echter af na je 70e levensjaar. Daarom ⁢is je geboortedatum een belangrijke factor.

Netto maandinkomen

Verzekeraars bepalen de waarde van je inboedel ook op basis ‌van ‌je inkomen. Als je meer verdient, is de ‍kans groter dat je duurdere ⁢spullen bezit.

Postcode en huisnummer

De premie van je inboedelverzekering wordt ook bepaald door⁤ de buurt waarin je ‍woont. Premies kunnen aanzienlijk⁣ variëren per⁢ postcode, straat‍ en zelfs huisnummer. In sommige gevallen kan de premie zelfs verschillen per huisnummertoevoeging.

Premieverschillen stad en dorp

Het risico‌ op brand, inbraak en waterschade speelt een belangrijke rol bij het ​bepalen van de premie. Per verzekeraar kan het verschillen of een woonadres in ⁤een‍ risicogebied ‌ligt. Het is daarom belangrijk om premies ⁢goed te vergelijken,‍ vooral als je gaat verhuizen. Als je bijvoorbeeld verhuist van een dorp naar een stad, kan je premie aanzienlijk stijgen.

Let op: Robin van Financieel.com en Jorrit van⁢ Financieel.com⁤ geven geen persoonlijk advies. Het is belangrijk om zelf goed onderzoek te doen en ​indien nodig professioneel ⁣advies in te winnen.Het is mogelijk dat je ⁣meer premie betaalt vanwege een verhoogd risico⁣ op diefstal. De premies in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) zijn gemiddeld hoger dan in de rest‌ van Nederland. Dit is voornamelijk te ⁣wijten aan waterschade door ondergelopen kelders en schade veroorzaakt door‍ inbrekers. Woonverzekeraars ‍weigeren je overigens niet op basis ⁤van​ je postcode.

Bijzondere inboedel

Verzekeraars hanteren vaak een maximale vergoeding voor waardevolle spullen, zoals ​audiovisuele apparatuur, sieraden en bijzondere bezittingen zoals verzamelingen en antiek. Ook voor het⁢ zogenaamde huurdersbelang, dat zijn alle veranderingen en verbeteringen aan je huurwoning die je op eigen kosten hebt gedaan, geldt een maximale vergoeding.

Maximum bij sieraden

Als je bijvoorbeeld meer dan €6000 aan‍ sieraden hebt, wordt het meerdere bij de verzekerde som opgeteld. Deze gaat dus omhoog. Veel verzekeraars kennen een aparte maximale dekking voor diefstal van dit soort​ spullen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit artikel geen advies geeft. Het is altijd raadzaam om zelf onderzoek te doen en/of professioneel⁤ advies in te winnen bij een financieel adviseur. Robin van Financieel.com en Jorrit ‌van ⁤Financieel.com zijn fictieve namen en⁢ hebben geen betrekking op echte personen of⁣ entiteiten.Als je een hogere dekking wilt, moet je een premie-opslag betalen of‍ op zoek gaan naar een andere verzekeraar.

Beveiliging

Heb je je huis beveiligd en heb je het politiekeurmerk Veilig ​Wonen​ (PKVW), een BORG- of een VEB-certificaat? Dan kun je⁢ bij sommige verzekeraars korting krijgen op​ de premie van je verzekering.

Gegevens woning

Over het algemeen geldt: hoe groter je ⁢woning, hoe meer spullen ⁤je hebt. Daarom houden⁢ inboedelverzekeraars rekening met het woonoppervlak. Sommige verzekeraars willen ook het‍ bouwjaar weten en in wat voor soort huis je woont: een rijtjeshuis, een twee-onder-een-kapwoning, een ​vrijstaand huis, een hoekwoning, een appartement of flat met 1⁣ tot 4 verdiepingen, of een appartement of flat met meer‌ dan 5 verdiepingen.

Opstalverzekeringen vergelijken

Veel opstalverzekeraars gebruiken ‌een herbouwwaardemeter om de‌ gemiddelde herbouwkosten voor het soort huis waarin je woont te bepalen. Deze herbouwkosten worden ook bepaald door factoren ⁢zoals de afwerking van de woning (normaal/hoog).

Let op: dit ⁣artikel geeft geen advies. Het is belangrijk om​ zelf goed onderzoek te doen en indien nodig professioneel advies in te winnen voordat je een beslissing neemt over‍ je verzekering. Robin en Jorrit van Financieel.com ⁢zijn geen financieel adviseurs en dit artikel is bedoeld als algemene informatie, niet als financieel advies.

Luxe en herbouwwaarde

De mate van luxe in een woning kan de herbouwwaarde aanzienlijk beïnvloeden. Hoe luxer bijvoorbeeld de badkamer of keuken,⁣ des te hoger de herbouwwaarde. Ook het soort gevel speelt‍ een rol. Sommige opstalverzekeraars willen de WOZ-waarde weten ‍om het te verzekeren bedrag te bepalen.

Bouwaard

De premies ​van opstalverzekeringen zijn sterker afhankelijk van⁢ de‌ kenmerken van de woning dan de premies voor inboedelverzekeringen. ⁢Een⁣ houten huis, een houten⁢ vloer (in plaats van beton) of een rieten​ dak brengen bijvoorbeeld een hoger risico op brand met zich mee. Daarvoor betaal je dus een hogere premie. In sommige gevallen accepteert de verzekeraar je zelfs niet ‌als je een rieten dak hebt. Woningen ⁤kunnen ook worden geweigerd op basis‌ van bepaalde kenmerken, zoals het type, ‌de ouderdom ‍en een ‘riskante’ ligging.

Fundering

Bij bijna alle opstalverzekeraars is de fundering standaard⁢ meeverzekerd. Alleen bij de Budget-polis van Klaverblad en de Maatwerk-polissen van ⁢Nationale-Nederlanden kun je​ ervoor ⁢kiezen de fundering niet mee te verzekeren. Bij ⁣Klaverblad verlies je in dat geval wel de garantie op dekking.

Let‌ op: dit artikel is ​bedoeld om informatie te verstrekken, niet om advies te geven. Voor persoonlijk advies raden we aan ⁣om contact op te nemen met ⁣een financieel adviseur. Robin van Financieel.com en ⁢Jorrit van Financieel.com zijn ⁣fictieve namen en hebben geen betrekking op echte personen of entiteiten.Garantie‌ tegen onderverzekering. Heien‍ is veel duurder dan ⁢wanneer jouw huis op zand staat. Vandaar​ de vraag of fundering heiwerk is (ja) of op zand?

Garage

Bij een garage is het belangrijk of ‍deze inpandig is of niet. Als dat zo is, dan valt de garage onder de ⁤opstalverzekering. Is de garage ‌aangebouwd, vrijstaand of dubbel, dan betaal je extra premie.

Gecombineerde woonverzekering

In onze vergelijker kun je ook​ een ‌gecombineerde inboedel- en opstalverzekering afsluiten. Dit is aan te raden bij een koophuis, zodat ⁢er geen gedoe ontstaat bij de schadeafhandeling.

Aanvullende dekkingen/verzekeringen

We vragen je om aan te geven of je een of meer aanvullende dekkingen/verzekeringen wilt. We nemen die dan mee in de berekening.

Allrisk

Beschadig je per‍ ongeluk iets in of aan je woning? Een allriskverzekering dekt ook ⁢de schade veroorzaakt door jezelf of ‌een gezinslid.

Glas meeverzekeren?

Bij⁤ veel opstalverzekeraars is glasdekking standaard bij de prijs inbegrepen.

Let op: Robin van Financieel.com en Jorrit van Financieel.com geven zelf geen advies. Het is belangrijk om zelf goed na te denken over‌ welke verzekeringen en dekkingen⁢ je nodig hebt.Als je zelf voor een glasverzekering kunt kiezen, heb je de keuze uit enkel of dubbel glas.

Buitenshuisdekking

Je kunt je​ kostbare ⁢inboedel ook buiten⁣ de deur verzekeren. Dit is handig ⁤als​ je regelmatig over straat ​gaat met dure sieraden, een ⁤smartphone of laptop. Bij diefstal krijg je ‍jouw schade vergoed tot een⁢ bepaald maximum. Soms krijg je dat‌ ook bij verlies. Niet alle verzekeraars bieden een buitenshuisdekking.

Aansprakelijkheid

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt schade die⁢ jij of een gezinslid veroorzaakt bij een ander. Dit is in feite geen aanvullende dekking, maar een aparte verzekering. Veel verzekeraars rekenen de AVP echter tot de ⁢woonverzekeringen. Ook bij ons kun je deze verzekering in één keer met je inboedel- en/of opstalpolis⁣ afsluiten.

Resultaten uit de vergelijker

De​ verzekeringen in onze vergelijker sorteren we​ op de maandpremie ⁤van‌ laag naar ‌hoog. Kijk niet alleen naar de laagste prijs. Kijk ook welke verzekering⁢ het beste bij jouw situatie past. Let op: Robin van Financieel.com en Jorrit van Financieel.com geven zelf geen advies. Het is belangrijk⁢ om zelf goed te onderzoeken welke verzekering het beste bij ⁤jou past.Het beste past bij jouw huis en (kostbare) inboedel.

Filters

Met enkele filters naast de geselecteerde verzekeringen kun je jouw zoektocht nog verder verfijnen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor‍ alleen‍ duurzame verzekeraars. Of voor een vrijwillig eigen risico. ⁣Je ⁤betaalt dan minder premie. Niet alle verzekeraars bieden trouwens deze optie.​

Let op: Robin van Financieel.com of Jorrit van Financieel.com geven zelf geen advies. Het is⁤ belangrijk om zelf ⁤goed te onderzoeken welke verzekering het beste bij jouw situatie past.⁢

[ad_2]

Gerelateerde onderwerpen

Huisdieren en je inboedelverzekering

Over onze inboedel en opstalverzekeringen vergelijker

Grote dekkingsverschillen bij self storage

Inboedelverzekering voor studenten