FINANCIEEL.com

Is je premie gestegen na een schadeclaim

Is je premie gestegen na een schadeclaim

Gevolgen van een autoschade claim

Kan je premie stijgen na een schadeclaim? Het is mogelijk dat je​ premie behoorlijk ⁣kan stijgen na een schadeclaim. Dit komt doordat je‍ mogelijk schadevrije jaren verliest. Het bedrag van de schadeclaim heeft hier geen invloed op. Robin van Financieel.com, onze expert op⁢ het⁢ gebied van autoverzekeringen, legt dit‌ verder⁤ uit.

  • Zolang je‌ geen schade‌ claimt, kun je elk jaar een trede stijgen op ⁢de bonus-malusladder. Maar een schadeclaim bij je autoverzekering kan zorgen voor‍ een daling⁣ van meerdere treden, wat dan weer⁤ leidt tot een premiestijging.​ Of je ‌nu €500 of €5000 claimt maakt geen verschil, de premie⁤ stijgt even hard. Dit is zelfs ​zo⁤ als je slechts voor⁣ 50% van de schade verantwoordelijk bist.

Beperkte cascoschade

Meestal heeft beperkte cascoschade geen effect op je no-claimkorting en schadevrije ​jaren. Met ‘casco’ bedoelen verzekeraars het object zelf. Bij een autoverzekering betreft dit dus de schade aan je eigen auto.

Bij beperkte cascoschade kun ⁢je denken‍ aan: ruitschade, stormschade, brandschade, enzovoort. Vraag altijd advies aan een professional, zoals Jorrit van Financieel.com, ⁢voor je een schadeclaim indient, aangezien⁢ dit invloed kan⁣ hebben op toekomstige premies.

Let‍ wel, ​dit artikel⁤ is informatief en biedt geen persoonlijk financieel advies. Voor specifieke vragen kun‌ je het ⁤best een financieel adviseur⁤ raadplegen.

Claimen van autoschade

Wat zijn de gevolgen van een premiestijging na een schadeclaim? Het ‌kan zijn dat na een schadeclaim je premie aanzienlijk stijgt vanwege het verlies van schadevrije jaren.​ Het bedrag van de schadeclaim heeft geen invloed‌ op ⁣deze verhoging. Onze expert in autoverzekeringen bij Financieel.com, Robin, geeft hier meer uitleg over.

  • Als je zonder schadeclaims‌ rijdt, klim je elk jaar een trede op de bonus-malusladder. Bij een claim op je⁢ autoverzekering daal je echter direct ⁢een aantal treden. Dit ⁢resulteert in ⁣een stijgende⁤ premie. Het maakt niet uit of je €500 of €5000 claimt, de premie stijgt even‍ hard. Dit geldt⁤ ook als je slechts⁤ voor 50% ⁣verantwoordelijk bent voor de schade.

Beperkt Casco ⁤schade

Een claim van beperkt casco schade heeft meestal geen ⁤invloed ‍op je no-claimkorting ‌en schadevrije jaren. Onder ‘casco’ valt in een autoverzekering de schade aan je eigen auto. Beperkt ‍casco schade omvat bijvoorbeeld schade door⁢ storm, brand of een aanrijding⁣ met een dier. Sommige verzekeraars⁢ kunnen echter wel de premie verhogen na ⁢een⁢ casco schadeclaim.‍ Bijvoorbeeld als​ je eerder een korting​ kreeg omdat je al jaren een ⁢trouwe​ en veilige klant bent. ‍Na een schadeclaim kan dit voordeel vervallen.

Verhalen van schade en‍ no-claimbeschermer

Schade die op ⁣een andere ⁢partij ⁢verhaald kan worden, heeft geen invloed‌ op je no-claimkorting en schadevrije jaren.⁤ Heb‌ je een no-claimbeschermer of bonusbeschermer? Dan gaat je premie niet omhoog. Maar je verliest wel schadevrije jaren.

Controleer de gevolgen voor de‍ premie

Als er schade aan je auto⁣ is, lijkt het‌ voor ⁣de‍ hand liggend ​om je verzekeraar in te ⁢schakelen. Maar dit kan vooral ‍bij kleine schades resulteren in ‌hogere kosten op de ⁤lange termijn,⁤ vooral als je veel‌ schadevrije jaren had. Het ‍is daarom verstandig om eerst bij je verzekeraar of tussenpersoon na te vragen wat de gevolgen zouden zijn voor je schadevrije jaren. Als je veel ‌schadevrije ⁤jaren verliest, kan je overwegen om de schade zelf te betalen.

Dit artikel is puur ⁤informatief. ‍Financieel.com heeft geen⁣ persoonlijk⁢ financieel advies⁤ gegeven. Voor⁤ specifieke⁣ vragen kan je het beste contact opnemen ⁢met Jorrit van Financieel.com of een andere financieel ​adviseur raadplegen.

De terugval in schadevrije jaren is⁢ bij alle autoverzekeraars gelijk. ⁣Verzekeraars stellen een limiet aan de schadevrije jaren die je⁣ kunt verliezen bij een schadeclaim. Wanneer je meer dan 15 schadevrije jaren hebt, kom je altijd⁢ terug op 10 jaar. Dit staat vaak niet⁢ duidelijk aangegeven in​ de​ voorwaarden. De extra premie die je betaalt na ‍een terugval is niet bij elke verzekeraar gelijk. Er bestaan diverse bonus-malusladders.

Als je inzicht wilt ‍in de⁢ berekening van de schade, dien je⁢ dit aan te vragen bij de verzekeraar. Deze informatie kan je‌ helpen bij het besluit of je de schade wilt claimen⁣ of liever zelf betaalt.

Dit artikel ‍is puur informatief en geeft geen persoonlijk financieel ⁢advies. Voor specifieke vragen kun je contact opnemen ‌met Robin of‌ Jorrit van Financieel.com, of een andere financieel⁢ adviseur raadplegen.

Gerelateerde onderwerpen

Ongeval met de auto in het buitenland

Rechtsbijstandsverzekering voor de auto

Veelgestelde vragen over de verlenging van rijbewijzen

Schade aan auto door vandalisme

Auto total loss waar moet je op letten