FINANCIEEL.com

Vergoeding affectieschade

Vergoeding affectieschade

[ad_1]

Vergoeding affectieschade
Overlijdt een dierbare door ‍een‍ fout⁢ van een ander of loopt hij of zij blijvend letsel op? Dan heb je sinds 1 januari 2019 recht op een vergoeding ⁤voor jouw verdriet. Dit wordt ​affectieschade genoemd. Deze schade kun je verhalen op de ⁢veroorzaker van het leed. Robin van Financieel.com Expert ‌Geld & Verzekering

Erkenning van het verdriet
Smartengeld voor naasten
Hoogte ⁤van de uitkering
Meer uitgekeerd
Strafzaken met uitkering affectieschade
Aansprakelijkheidsverzekeringen

Erkenning van het verdriet

Volgens voormalig⁣ minister Dekker (Rechtsbescherming) gaat het om ‘de erkenning van het verdriet van personen wiens ​leven volledig op zijn kop⁢ staat‍ door een fout van ‍een ander’.⁣ Dit recht op een vergoeding ⁢voor immateriële schade (leed) staat naast‍ het recht op een materiële schadevergoeding en een ​eventuele vergoeding voor shockschade.

Smartengeld‍ voor naasten

Hier zijn enkele voorbeelden​ van affectieschade, ook wel smartengeld genoemd.Een kind wordt aangereden en blijft levenslang gehandicapt. Een partner overlijdt door een medische fout. Een vader wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner ​en kinderen alleen achterblijven. Dit zijn enkele voorbeelden van‍ situaties waarin affectieschade ‍een rol speelt. Affectieschade is de immateriële schade⁣ die naasten en nabestaanden⁣ lijden als gevolg van het letsel ⁣of overlijden van een dierbare.

Hoogte⁤ van​ de⁣ uitkering

De vergoeding voor affectieschade is vastgesteld⁣ op €12.500 tot €20.000. Partner, ouders en ⁢kinderen van het slachtoffer⁣ komen hiervoor in ‍aanmerking. Voor andere ‍personen die in een ‘nauwe persoonlijke relatie ‌tot de gekwetste staan’, biedt de Wet Affectieschade ruimte⁣ voor interpretatie.

Bedragen affectieschade

Ernstig en blijvend letsel Overlijden Overlijden door misdrijf
Echtgenoot,‌ geregistreerd partner, levensgezel €15.000 €17.500 €20.000
Kinderen en ouders €15.000 €17.500 €20.000
Uitwonende kinderen €12.500 €15.000 €17.500

Het is belangrijk om⁣ te benadrukken dat dit artikel geen advies geeft.‍ Het is bedoeld om⁣ informatie te verstrekken over de Wet Affectieschade en de mogelijke vergoedingen. Voor persoonlijk advies raden we aan om contact op te nemen ⁤met ⁣een juridisch adviseur ⁢of een andere professional op dit gebied.Persoonlijke relaties €12.500 €15.000 €17.500 Duurzame zorg in gezinsverband €15.000 €17.500 €20.000

Meer ‌uitgekeerd

In 2020​ hebben⁤ verzekeraars ongeveer €10 miljoen aan ‌affectieschade⁣ uitgekeerd,‌ vergeleken met €6 miljoen in 2019.‍ In ​2020 was er⁤ vaker sprake van meerdere naasten die recht hadden op een vergoeding. Denk hierbij aan een echtgenoot en‍ meerdere kinderen. Hierdoor ⁤was er​ een stijging in de gemiddelde ⁤schadelast. In 2019 keerden verzekeraars⁤ gemiddeld €14.000 ⁢per claim uit. In 2020 was dat €24.000. Volgens ⁤de geraadpleegde ‌verzekeraars ontstond er, net als in 2019, zelden discussie met het slachtoffer over de hoogte⁤ van‌ de claim.

Strafzaken met uitkering ‌affectieschade

Eerste strafzaak

De‌ eerste strafzaak waarin op grond van de nieuwe wet affectieschade werd toegekend was voor zover bekend‍ op 4 juli 2019. Een automobilist in Hoorn⁤ (NH) moest €17.500 betalen. Een ‌vrouw kwam te ​overlijden door zijn onvoorzichtigheid.

Let op: Robin van Financieel.com en​ Jorrit van‌ Financieel.com⁢ geven geen persoonlijk advies. De ​informatie ​in dit artikel⁣ is​ bedoeld om je te helpen bij je financiële beslissingen en is niet bedoeld als financieel⁢ advies.Onverantwoord ​rijgedrag kan leiden ⁢tot ernstige gevolgen. In ‍een recente zaak ‍werd een automobilist veroordeeld voor het ⁢veroorzaken van een dodelijk ‍ongeval door roekeloos rijgedrag. Dit werd beschouwd als een misdrijf. De automobilist betaalde aan de (uitwonende) zoon en de dochter van⁢ de vrouw ‍een vergoeding voor affectieschade.

Een broer kan ⁢ook als naaste worden beschouwd

In februari 2020 wees de⁤ rechtbank ​€17.500 ​toe als ‌vergoeding voor affectieschade aan‍ de broer van het dodelijke slachtoffer van ‌een steekpartij. Deze vond plaats in Den Haag begin ‌2019. De rechter was het eens⁢ met het argument dat de twee niet alleen broers waren, maar ook beste vrienden en huisgenoten. Hierdoor was er een​ nauwe persoonlijke relatie met het slachtoffer en werd​ de broer als ‌naaste gezien.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Degene die aansprakelijk is voor het leed, is verantwoordelijk voor de affectieschade. Dit valt onder de dekking van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor autorijders of de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Als ⁤er ​geen ⁤opzet in het spel is en de veroorzaker is goed ‍verzekerd, betaalt zijn/haar verzekeraar de schade. Bij een misdrijf, zoals de steekpartij in Den Haag, is dit ook het geval. ‌

Let op: ​dit artikel is bedoeld om informatie te ‌verstrekken, niet om advies te geven. Voor persoonlijk advies kunt ⁣u contact opnemen met ‌een ‍financieel adviseur.Het is‍ belangrijk om te‌ weten dat de veroorzaker⁤ van ⁤een incident, zoals in het ‌voorbeeld⁤ hierboven,‍ zelf verantwoordelijk is voor de kosten. ‌Het is essentieel om op de hoogte te blijven van nieuws, acties en ​tips. Dit‌ kan je helpen om geld te besparen, een miskoop te voorkomen en je bewust​ te maken ‌van je rechten⁣ als consument.⁤

Het is ook belangrijk om te weten hoe je persoonlijke gegevens⁣ worden behandeld. Het is⁣ altijd mogelijk ⁢om⁤ je af te melden.

Let op: Robin van Financieel.com en Jorrit van Financieel.com geven geen persoonlijk financieel advies.​

Belangrijke ​informatie

Het ‍is belangrijk om te weten dat de veroorzaker van een incident zelf verantwoordelijk is voor de kosten. Dit is een essentieel aspect om in gedachten te‍ houden.

Tips en advies

Het is essentieel‌ om op de hoogte te blijven van nieuws, acties en tips. Dit kan je helpen om geld te besparen,​ een⁢ miskoop ‍te voorkomen en je bewust te maken van je rechten als⁣ consument.

Persoonlijke gegevens

Het is ook belangrijk‌ om te ​weten‌ hoe je persoonlijke gegevens worden behandeld. Het is altijd‍ mogelijk om je af te melden.

Geen persoonlijk⁣ financieel⁢ advies

Let op: Robin van ⁢Financieel.com en Jorrit van ⁤Financieel.com geven geen persoonlijk financieel advies. Het is ‍belangrijk om dit in gedachten⁤ te houden bij‌ het lezen van de informatie op deze website.

Gerelateerde onderwerpen

Is een bootverzekering verplicht

Opstalverzekering en asbestschade

Huisdieren en aansprakelijkheid

Schade door je kinderen

Schade veroorzaakt op vakantie