FINANCIEEL.com

Wat is al die ophef over immigratie in Nederland?

Wat is al die ophef over immigratie in Nederland?

Het Nederlandse kabinet viel om vanwege onenigheid over mogelijke maatregelen om de immigratie terug te dringen. Dus wie verhuist er naar Nederland, en waarom komen ze? Een uitleg:

Het struikelblok dat leidde tot het uiteenvallen van het kabinet was officieel het uitblijven van overeenstemming over maatregelen om het aantal gevluchte gezinsleden dat een familielid naar Nederland volgt te verminderen. Maar het debat ontaardde in een mengelmoes van terminologie en ogenschijnlijk willekeurige cijfers. Dus wat is het echte beeld?

Zo’n 224.000 mensen verhuisden vorig jaar naar Nederland, zei CDA-leider Wopke Hoekstra na het uiteenvallen van het kabinet. In 2023 waren er 400.000 migranten, VVD stoer Dat zegt Henk Kamp tegen Nieuwsuur. Minister van Justitie Dilan Yesilgoz beweerde dat familieleden verhuizen om bij hen te zijn familieleden tot in het oneindige en de ChristenUnie, die de stekker uit het kabinet lijkt te hebben getrokken, zei dat het hele dispuut neerkwam op rechtvaardig Elk jaar voegen 5.000 mensen zich bij hun familieleden.

Hoeveel mensen verhuisden in 2022 naar Nederland?
In totaal zijn in 2022 403.000 mensen naar Nederland verhuisd en 174.000 mensen vertrokken, blijkt uit geactualiseerde cijfers gepubliceerd door nationaal statistiekbureau CBS vorige week. Zo’n 80% van de vertrekkers had wortels in het buitenland.

Dat betekent dat het aantal nieuwkomers vorig jaar netto 229.000 bedroeg.

Van het totale aantal mensen dat in 2022 naar Nederland kwam, waren bijna 44.000 (11%) Nederlanders die naar huis terugkeerden na een periode van werken of studeren in het buitenland.

Bijna 129.000 van hen (32%) kwamen uit de EU en de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) landen en 108.000 (27%) kwamen uit Oekraïne.

Nog eens 122.000 mensen (30%) kwamen van buiten de Europese Unie en de Efta, waaronder 26.000 die kwamen werken in het kader van verschillende regelingen voor kennismigranten. Ze brachten ook 39.000 familieleden mee, voornamelijk partners en schoolgaande kinderen.

Sommige 46.000 waren vluchtelingen, inclusief gezinsleden die zich bij hen in Nederland voegen. De meesten kwamen uit Syrië.

Is het totaal meer dan de afgelopen jaren?
Ja, maar niet zozeer als je de twee coronavirusjaren buiten beschouwing laat. De toename van 150.000 nieuwkomers in 2022 is grotendeels te wijten aan de toestroom van Oekraïners die de oorlog ontvluchten en de inhaalslag van het coronavirus, waardoor reizen ernstig werd beperkt. Zo steeg het aantal niet-EU-onderdanen dat kwam werken met 35%.

Europeanen vormen dus de grootste groep nieuwkomers?
Ja, en dat is al zo sinds 2007, behalve in 2016 toen er een golf van vluchtelingen uit Syrië en Irak was. Volgens de EU-regels voor vrij verkeer kan niets worden gedaan om het aantal EU-onderdanen dat hierheen komt te verminderen.

Hoe zit het met vluchtelingen en hun gezinnen?
Het vluchtelingenprogramma van de VN schat het aantal nieuwe asielzoekers dat vorig jaar in Nederland aankwam op 35.000, plus 11.000 gezinsleden.

Volgens het CBS 27.600′asiel migranten” werden vorig jaar in Nederland geregistreerd en 11.000 voegden zich bij naaste familieleden die een officiële vluchtelingenstatus hadden gekregen. Dat cijfer is iets hoger dan in 2021, toen het coronavirus reizen naar het buitenland bemoeilijkte.

Ongeveer de helft kwam uit Syrië, gevolgd door Turkije, Afghanistan, Jemen en Eritrea.

In het UNHCR-cijfer is iedereen opgenomen die een nieuwe asielaanvraag indient. In het CBS-cijfer zijn alleen asielzoekers opgenomen die officieel staan ​​ingeschreven bij hun gemeente.

En dit jaar?
Het kabinet zei in april dat het verwacht dat er in 2023 70.000 vluchtelingen en familieleden naar Nederland zullen komen, maar tot nu toe zal het cijfer daar ver onder blijven. Ruim 18.300 nieuwe asielzoekers gerapporteerd voor verwerking tussen januari en eind mei, wat 1.300 minder is dan vorig jaar.

Als het patroon zich het hele jaar door zou herhalen, zou het totale aantal nieuwkomers minder dan 45.000 bedragen.

Hoe staat het met familieleden?
In totaal vertegenwoordigden gevluchte familieleden – de groep die de regering probeerde in te perken toen ze instortte – slechts 2,7% van de totale immigratiestroom in 2022.

En volgens vluchtelingenhulpgroep Vluchtelingenwerkdie de meeste gezinsherenigingsprocessen leidt, is de bewering van Yesilgoz dat familieleden steeds meer familieleden binnenhalen “fictie”.

Er staat dat gezinsherenigingsprogramma’s beperkt zijn tot partner en kinderen onder de 25 jaar, en dat grootouders, tantes en ooms zijn uitgesloten, tenzij er zeer bijzondere omstandigheden zijn. Volgens Vluchtelingenwerk waren er vorig jaar hooguit een handvol gevallen.

Bovendien wijst het erop dat het familielid van een vluchteling zijn eigen aanvraag voor de vluchtelingenstatus zou moeten indienen om in de eerste plaats andere familieleden te kunnen binnenhalen.

Dus waar gaat al die ophef over?
Kortom, van de overheid het niet voorzien in de juiste huisvesting en andere diensten voor degenen die wel aankomen. Dat leidde er vorig jaar toe dat mensen buiten of op stoelen sliepen, dat kinderen onderwijs en ondersteuning werd ontzegd.

In totaal heeft het COA-vluchtelingenbureau bijna 54.000 mensen onder zijn hoedemaar bijna 16.000 van hen hebben een formele vluchtelingenstatus en zouden in een gewone woning moeten wonen.

Er is immers een woningnood in Nederland, grotendeels doordat er al jaren te weinig woningen worden gebouwd. Het kabinet zegt dat we in 2030 minimaal 900.000 nieuwe woningen nodig hebben om aan de vraag te voldoen. tekort is momenteel 390.000.

Bovendien zegt het COA dat vorig jaar slechts 3% van de bedden op een gegeven moment bezet was door mensen uit veilige derde landen, zoals Marokko, Tunesië en Georgië, ondanks de beweringen van extreemrechts dat alle vluchtelingen “gelukzoekers“.

Hoe zit het met niet-EU-onderdanen?
Vorig jaar kwamen er 26.000 mensen naar Nederland als asielzoeker kennismigrant en bijna 3.000 kwamen volgens de cijfers van het CBS in een van de vele andere regelingen voor hoogopgeleide niet-EU-werknemers.

A kennismigrant, letterlijk, een kennismigrant, is iemand die naar Nederland komt op een speciaal visum onder de kennismigrantenregelingals onderzoeker of via de starters visum regeling. Deze regelingen geven hen het recht om te werken op specifieke gebieden waar er een tekort is aan lokale expertise. EU- of EVA-onderdanen worden niet meegeteld als kennismigranten.

Kennismigranten moeten voldoen aan strikte regels op het gebied van salaris en verdienen minimaal € 36.000 als ze jonger zijn dan 30 jaar en € 50.000 als ze ouder zijn.

Het CBS zegt dat eind 2021 87.000 “arbeidsmigranten” van buiten de EU en de Efta werkten in Nederland, en 46% van hen maakte gebruik van een visum voor hoogopgeleiden. Nog eens 11% werkte als wetenschappelijk onderzoeker.

Wat doen al die Europeanen dan?
In totaal wonen er bijna 900.000 EU-onderdanen in Nederland.

Velen werken, maar een groot percentage is ook gezinslid, waarvan een deel in Nederland is geboren maar (nog) niet in aanmerking komt voor de Nederlandse nationaliteit.

Sommigen worden gebrandmerkt als expats. Velen van hen zijn bestempeld als arbeidsmigranten – arbeidsmigranten – een term die geen wettelijke definitie heeft, maar algemeen wordt gebruikt om mensen te beschrijven, vaak afkomstig uit Midden- en Oost-Europa, die laaggeschoold werk verrichten in de tuinbouw, slachthuizen, voedingsindustrie en logistiek. Dat zijn ze vaak uitgebuit door uitzendbureauswerkgevers en verhuurders en enkele experts hebben Nederland voorgesteld heroverweegt zijn economische strategie om de afhankelijkheid van goedkope arbeidskrachten te verminderen.

Hoe zit het met studenten?
Er zijn 122.000 internationale studenten momenteel studerend aan een Nederlandse universiteit, drieënhalf keer zoveel in het studiejaar 2005. Ongeveer 15% van de studentenpopulatie is niet Nederlands.

Volgens cijfers van het CBS zijn er vorig jaar 21.000 nieuwe studenten bijgekomen en staan ​​ze ingeschreven bij een gemeente. Verreweg de meeste buitenlandse studenten – ruim 22.000 – komen uit Duitsland, gevolgd door Italië, Roemenië, China en Spanje.

De regering is van plan het aantal cursussen Engels te verminderen en lNederlands verdienen een vereiste voor de meesten na toenemende druk van parlementsleden en onderwijsinstellingen om het aantal buitenlandse studenten te verminderen.

Dus hoe past alles bij elkaar in de algemene bevolking?

In totaal een aantal 15% van de bevolking van Nederland (17,6 miljoen begin 2022) is in het buitenland geboren en nog eens 12% heeft ten minste één ouder die in een ander land is geboren.

In het kort?
De regering zakte in elkaar over een klein aantal mensen dat op grond van door Nederland ondertekende internationale verdragen sowieso niet buiten de deur gehouden kan worden.

En wat betreft de 5.000 familieleden waar ChristenUnie-leider Mirjam Bikker het tijdens het Kamerdebat over had? Ook zij was een beetje ontspannen met de cijfers.

Sterker nog, het plan van de VVD was om het aantal gezinsleden dat naar Nederland komt om bij familieleden uit oorlogsgebieden te gaan wonen, te beperken tot 2.200. Vluchtelingen uit oorlogsgebieden zijn vluchtelingen van de zogenaamde B-categorie, in tegenstelling tot vluchtelingen die op de vlucht zijn voor vervolging (A). Als de VVD daarin was geslaagd, waren er vorig jaar 5.700 kinderen en partners niet toegelaten, 700 meer dan Bikker zelf aangaf.

Gerelateerde onderwerpen

Voedselbanken worstelen met de bevoorrading omdat supermarkten hun verspilling terugdringen

Maersk verlengt de omleiding naar de Rode Zee voor ‘in de nabije toekomst’

In Oost- en Noordoost-Nederland zijn belangrijke wegen ondergelopen

Het overstromingsrisico blijft hoog, maar de dijken houden stand, zeggen ambtenaren

De Indiase Gautam Adani is opnieuw de rijkste persoon van Azië

De inflatie in de eurozone herstelt zich in december, wat de debatten over renteverlagingen aanwakkert